Herroepingsbeleid, klachtenregeling & consumenten recht

1. Herroepingsrecht op behandeling & consult.

Ligt uw reservering in de verdere toekomst dan heeft u hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Ligt uw reservering in de nabije toekomst dan hanteren wij het volgende annulerings en restitutie beleid: 

  • annulering uiterlijk 48uur voor aanvang restitutie 100%
  • annulering 48-24 uur voor aanvang restitutie 50%
  • annulering binnen 24 voor aanvang geen restitutie. 
  • no-show; u heeft een afspraak maar komt te laat (na 15 minuten zonder wederzijds bericht) of niet naar uw afspraak ongeacht de reden: geen recht op restitutie.

2. Herroepingstermijn behandelingen & consulten

De herroepingstermijn verstrijkt op de dag van het ondergaan van de behandeling en/of consult/ cursus. 

3. Herroeping cursus aanmelding 

Indien u een cursus of special heeft geboekt en wil herroepen 
hanteren wij het volgende restitutie beleid:

  • tot 14 dagen na uw boeking maar nog tot 45 dagen voor aanvang: 100% restitutie 
  • 45 tot 30 dagen voor aanvang: 75% restitutie
  • tot 14 dagen voor aanvang: 50% restitutie
  • tot 7 dagen voor aanvang: 25% restitutie
  • na 7 dagen voor aanvang: geen restitutie

Wij hoeven geen reden van uw afmelding te weten en nemen dit ook niet mee in het restitutiebeleid. Indien u van mening bent dat u recht heeft op restitutie buiten de eerder gestelde maatstaf, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email voor beoordeling. 
U ontvangt altijd een bevestiging van u herroeping, 
wij gaan uit van de datum van uw herroeping en de aanvangsdatum van de cursus/special. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LevendeMuziek • LevendeKlank • AyurLife) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken, u ontvangt van ons een bevestiging hierop. 

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.


6. Herroeping na 14 dagen

Indien u een cursus of special heeft geboekt en deze na 14 dagen van aanschaf en ten uiterste van 14 dagen voor aanvang wil herroepen gelden de volgende maatstaven:
tot 30 dagen voor aanvang: 75% restitutie
tot 14 dagen voor aanvang: 50% restitutie
tot 7 dagen voor aanvang: 25% restitutie
na 7 dagen voor aanvang: geen restitutie
U ontvangt altijd een bevestiging van u herroeping, wij gaan uit van de datum van uw herroeping en de aanvangsdatum van de cursus/special. 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan LevendeMuziek • LevendeKlank • AyurLife:

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende dienst:..................................................... herroep.
Uw naam:
Uw adres: 
Datum van reserveren & boekingingsnummer: 
Datum van vandaag:

7. Uitvoering van de dienst

7.1 Indien AyurLife haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft AyurLife het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.   

7.2 AyurLife heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, overmacht, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

7.3 AyurLife streeft ernaar om geplande afspraken voor behandeling & consult 7 cursussen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een event onverhoopt geen doorgang kan vinden, is AyurLife hiervoor jegens de cliënt niet aansprakelijk en heeft de cliënt geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde bedrag. AyurLife zal indien mogelijk altijd zorgen voor een vervangende afspraak.

7.4 AyurLife streeft ernaar individuele afspraken op een vervangend moment door te laten gaan. 

   

8: Aansprakelijkheid

8.1 AyurLife sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van AyurLife  voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. AyurLife is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een behandeling consult of cursus. AyurLife en de werkzame medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of psychische schade.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van AyurLife uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen AyurLife aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De cliënt of klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen.

8.4 AyurLife is nimmer aansprakelijk te stellen voor gevolgschade.

8.5 Aan de inhoud van brochures, publicaties op website en socialmedia kunnen geen rechten worden ontleend.

   

 9: Geheimhouding

9.1 Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door AyurLife uitsluitend gebruikt in relatie tot de overeengekomen dienstverlening.

9.2 Alle informatie die een cliënt gedurende een behandeling deelt, is vertrouwelijk voor AyurLife en haar medewerkers.

   

10: Klachtenregeling:

10.1 AyurLife stelt alles in het werk om een behandeling en cursus tot een succes te maken.

10.2 Mocht er desondanks een klacht zijn, dan zijn we per post, Basket 32 5275 LC Den Dungen  of per e-mail [email protected], om kennis te nemen van uw ervaring. Zo mogelijk vinden we dan meteen een oplossing.

10.3 Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

10.4 AyurLife reageert binnen vier weken op een klacht.

10.5 Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan wordt u hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld. AyurLife licht in dat geval toe waarom uitstel noodzakelijk is en geeft u een indicatie van het moment waarop we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

10 .6 Een klacht wordt tot maximaal een jaar na afhandeling bewaard.